Wat is mediation?

Mediation is een methode om conflicten op te lossen.

Onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige mediator gaan de partijen samen op zoek naar een oplossing van hetgeen hen verdeeld houdt. Mediation is geschikt voor allerlei kwesties, bijvoorbeeld in de familiesfeer, bij echtscheidingen, geschillen bij nalatenschappen of burenruzies, maar ook bij arbeidsgeschillen, bij kwesties binnen verenigingen of besturen en bij zakelijke geschillen. Relatief nieuw is mediation bij strafzaken en bestuurszaken.

De mediator doet geen uitspraak over de kwesties, en draagt zelf ook geen oplossingen aan. Mediation gaat uit van de autonomie en zelfredzaamheid van de partijen, de gesprekspartners.

Mediation: steeds vaker een goede keuze

Er is de afgelopen jaren een steeds sterkere tendens om conflicten die voorheen via advocaten werden uitgevochten en door rechters werden beslist, zelf op te lossen. De mediator ondersteunt op neutrale en onafhankelijke wijze de communicatie tussen de beide partijen,  helpt de gesprekken weer op gang te brengen en de onderhandelingen te voeren.

Conflicten ontstaan vaak door een verstoorde communicatie, een gebrek aan vertrouwen of een opeenstapeling van misverstanden. Zelfs als een van de partijen zo kwaad is dat hij of zij weigert nog langer met de ander te praten, blijkt mediation te werken. De mediator schept de omstandigheden die het voor partijen mogelijk maakt aan tafel te komen en hun verhaal te doen.

Mediation kent enkele grote voordelen

Een belangrijk aspect is de geheimhouding en het vertrouwelijke van de mediation. Ook belangrijk: het traject kan snel van start gaan en is kort. De kosten van mediation zijn relatief laag en de oplossing – die immers door de deelnemers zelf is aangedragen – blijkt veel duurzamer en meer acceptabel dan een beslissing ‘van bovenaf’,  opgelegd door een rechter.

Er zijn ook kwesties waarvan bekend is dat zij zich minder goed lenen voor mediation. Dat is het geval wanneer er al een langdurige juridische strijd tussen de beide ingeschakelde advocaten gaande is, wanneer er een zeer grote machtsongelijkheid tussen de twee partijen is, wanneer een juridische uitspraak (vonnis) betreffende het geschil gewenst is en wanneer de partijen op geen enkele wijze bereid zijn samen te onderhandelen (ook niet in de vorm van pendelbemiddeling) over hetgeen hen verdeeld houdt.

De kosten van mediation

Tarieven

Mediation kent geen wettelijk vastgestelde of opgelegde tarieven. De honoraria verschillen per mediator en hangen onder meer samen met het aantal afspraken dat er nodig is. Veel kwesties kunnen door de partijen in twee tot vier bijeenkomsten worden opgelost. Betreft de kwestie een echtscheiding en het begeleiden van het maken van een ouderschapsplan, dan kunnen er meer bijeenkomsten nodig zijn.

De kosten van mediation worden in veel gevallen door de partijen gedeeld, bijvoorbeeld: ieder de helft. U kunt in de mediationovereenkomst ook een andere verdeling afspreken, daar bent u vrij in. Bij arbeidsmediations is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt, ook hier zijn samen andere afspraken over te maken. 

Als indicatie van het honorarium van de mediator kunt u uitgaan van zo’n € 150,- tot € 220,- per uur. Een bijeenkomst duurt vaak anderhalf tot twee uur. Een aantal mediators kent een kosteloze intake van een half uur. Vraag hiernaar.

Gesubsidieerde mediation

De overheid vergoedt in sommige gevallen (een deel van) de kosten die u maakt wanneer u een mediator nodig heeft. Dit hangt af van het inkomen van u en uw partner en het vermogen dat u bezit. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage van  € 55,- of € 107,-, afhankelijk van u inkomen. De mediator verzorgt de aanvraag, de zogeheten ‘toevoeging’ voor u. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u veel informatie

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, informeer dan bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt.